Пошук по сайтуПошук Додати в обране Зробити стартовою

 

"Зарплата"

Iнформацiйний лист змiн

     ТОВ "БАЗIС"
     Украiна, 03037 Киiв вул.Освiти, 4, офiс 406
     тел/факс (+38044) 599-05-88
     e-mail: basis@basis-ua.com
     www: http://www.basis-ua.com
     ftp: ftp://ftp.basis-ua.com

     умовнi позначення:
       - [!] коротко про головне
       - [+] нове в програмi
       - [-] помилка виправлена
       - [*] помилка виправлена чи/або змiнено на краще

Версiя 8.170 вiд 10/01/2022

 • [*] Виправленi незначнi неточностi.
 • [+] Рознесення наказiв на постiйнi надбавки. Заборонено рознесення якщо у "поточнi змiни" по даному коду надбавок. Змiнити надбавки можна через п.п. змiна\перерахунок надбавок.
 • [+] До прогулiв додано варiант "вiдсторонення". Такi днi входять в стаж спiвробiтника.
 • [+] Змiна\перерахунок надбавок 7-ого типу. Додано можливiсть змiни вiдсотку.
 • [+] Рознесення премiй. Додано розрiз "внутрiшнi сумiсники".
 • [*] Вдосконалений iмпорт л/л.

Версiя 8.170 вiд 07/12/2021

 • [*] Виправленi незначнi неточностi.
 • [+] Рознесення наказiв на постiйнi надбавки. Для органiзацiй з тарифiкацiую додано рознесення вiдсотку вiд розряду.
 • [*] Розрахунок ЗП. Прискорений розрахунок утримань.
 • [*] Розрахунок доплати до мiнiмальнох ЗП. Враховано повторний розрахунок.
 • [*] Прискорений розрахунок л/л.
 • [+] Додано iмпорт е-лiкарняних листiв з ПФ.
 • [+] В п.п. Лiкарняних додано розрахунок ЗП по тим спiвробiтникам, по яким були промiжнi виплати.
 • [+] В звичайних анкетних даних додано введення вiдсотку оплати л/л.
 • [*] В довiдцi про середню ЗП врахованi змiни в законодавствi.
 • [+] В довiдцi "Довiдка - прийнятих\звiльнених з роботи" додано друк тiльки тих звiльнених спiвробiтникiв яким виплачували компенсацiю.
 • [+] В довiдцi про прогули додано варiант друку термiнiв прогулiв.
 • [*] Прискорено тестування розрахункiв.

Версiя 8.170 вiд 09/11/2021

 • [*] Виправленi незначнi неточностi.
 • [*] Вдосконалено Рознесення наказiв на постiйнi надбавки.
 • [+] Враховано налаштування кодiв лiкарняних при створеннi мiж розрахунковох вiдомостi з розрахунком на основi л/л.
 • [+] Вдосконалений фiльтр по л/л при створеннi мiж розрахунковох вiдомостi з розрахунком на основi л/л.
 • [+] Пiд час розрахунку л/л додано можливiсть перегляду сум для хх розрахунку (F3).
 • [+] Доданий код випадку захворювання в розрахунку л/л.
 • [+] З'явилась можливiсть перерахунку ЗП по спiвробiтникам з мiж розрахункових вiдомостей по л/л.
 • [*] Об'уднаний звiт по тСВ. Прискорено формування 4-ого додатку.

Версiя 8.168 вiд 07/10/2021

 • [*] Внесено невеликi покращення в програму.
 • [+] Номер теми збiльшено до 16 символiв.
 • [+] В переглядi постiйних утримань додано фiльтр.
 • [+] Рознесення наказiв на новi постiйнi надбавки додано 7-ий тип (вiдсоток вiд розряду).
 • [+] Перегляд табеля почасовикiв. Показууться наявнiсть блокування розрахунку.
 • [*] Покращена замiна окладiв через п.п. "Замiна/коуфiцiунт".
 • [*] Покращена замiна сумарних надбавок через п.п. "Замiна/коуфiцiунт".
 • [+] Лiкарнянi листи. Додано можливiсть змiнювати статус Е-лiкарняного без його перерахунку.
 • [*] Вдосконалено розрахунок л\л при прийомi на роботу в поточному, або в попередньому мiсяцi.
 • [*] Формування 0-х таблицi об'уднаного звiту по тСВ. Тепер сума внескiв розраховууться не на загальну суму, а на кожного спiвробiтника окремо.
 • [*] Формування об'уднаного звiту по тСВ. Поправлено вiднесення оздоровчих до мiсяця початку вiдпустки для випадку коли початок вiдпустки - попереднiй мiсяць.
 • [+] Змiнено версiю передачi об'уднаного звiту по тСВ в XML-формата.
 • [*] При заведеннi новох особовох картки, якщо основна картка в 999 пiдроздiлi, то нова картка стау основною.
 • [+] Друк списку мiжрозрахунковох вiдомостi з розрахунком. Додано друк реуустрiв\вiдомостей, по яким цi суми виплачувались.

Версiя 8.167 вiд 07/09/2021

 • [*] Внесено невеликi уточнення в програму.
 • [+] Додано перегляд архiву рiзницi мiж мiнiмальною зарплатою i фактичною.
 • [*] Уточнено розрахунок табеля при наявностi декiлька вiдпусток.
 • [+] Враховано вiдкликання з вiдпусток при розрахунку новох вiдпустки.
 • [+] Т.я. в поточному мiсяцi може нараховуватись декiлька вiдпусток, то прибрано можливiсть перерахунку вiдпустки з перегляду розрахункових листочкiв.
 • [+] Рознесення перiодiв вiдпусток списком. Додано перевiрку на пересiчення перiодiв вiдпусток.
 • [*] Покращено зовнiшнiй вигляд розрахунку вiдпустки.
 • [+] Додано можливiсть перераховувати вiдпустки при розрахунку декiлькох вiдпусток в одному мiсяцi.
 • [+] При розрахунку вiдпусток i вiдряджень додано новий варiант врахування премiй нарахованих за перiод (можливо хх враховувати i по мiсяцях за якi вони нарахованi або з мiсяця в якому вони нарахованi).
 • [*] Покращено вiдкликання з вiдпуски.
 • [*] Покращена виплата лiкарняних листiв в мiжрозрахунковий перiод (через мiжрозрахункову вiдомiсть з розрахунком).
 • [+] При розрахунку лiкарняного листка можливо вказати що вiн е-лiкарняний.
 • [+] Додано заяву-розрахунок по е-лiкарняним.
 • [+] Формування об'уднаного звiту по тСВ. Додано можливiсть вiдiбрати спiвробiтникiв, у яких у e-лiкарнянi листи.
 • [+] Додано можливiсть правити i додавати в довiднику класифiкаторiв професiй.
 • [+] В особовiй картцi перевiряються пiльги при встановленнi або зняттi ознаки iнвалiдностi.
 • [+] При переходi на новий мiсяць i зняттi ознаки iнвалiдностi пропонууться змiнити пiльгу.
 • [*] Покращено зовнiшнiй вигляд при переглядi архiву постiйних надбавок.
 • [+] В разових нарахуваннях додано введення наказу.
 • [*] Додано можливiсть встановлення дати початку дiх постiйного нарахування з наступного мiсяця.

Версiя 8.166 вiд 12/08/2021

 • [*] Розрахунок ЗП. Розподiлення податкiв мiж рахунками. Уточнено розподiл при наявностi 21 i 24 - их кодiв.
 • [+] Розрахунок авансу. Пiсля розрахунку вiдпустки тепер буде нараховуватись аванс, якщо до 16 числа у робочi днi i вiдпустка не була вiдправлена на платiжну вiдомiсть або на реустр в банк.
 • [*] Вдосконалено видалення авансу при вiдсутностi платiжнох вiдомостi або реустру в банк.
 • [*] Покращено перерахунок вiдпусток за попереднiй перiод (якщо у суми в разових надбавках).
 • [+] Розрахунок вiдпустки або звiльнення. Покращено введення початкових даних. Тепер можливо перераховувати вiдпустки якщо хх декiлька в одному мiсяцi, також можливо правити дати вiдпусток, посилено контроль на спiвпадiння термiнiв вiдпусток.
 • [*] Об'уднаний звiт в податкову. Покращена робота з вiдкладеними сумами по ПДФО.
 • [+] Тестування результатiв розрахунку. Додано перевiрку наявностi розподiлу вiдпусток на рахунки та перевiрку суми ПДФО.
 • [*] Групове рознесення постiйних надбавках. Покращено вибiр коду, роботу з датами, додано вибiр - основнi працiвники без внутрiшнього сумiсництва, додано можливiсть врахування коефiцiунта ставки.
 • [*] Лiкарнянi та вiдряджень. Покращена виплата в мiж розрахунковий перiод.
 • [*] Розрахунок вiдпустки. Покращена робота з промiжним табелем.
 • [*] Покращено введення даних для розрахунку вiдпустки списком.
 • [*] Групове встановлення блокувань в постiйних надбавках. Покращено вибiр коду.
 • [*] Групове зняття блокувань в постiйних надбавках. Покращено вибiр коду i роботу з датами.
 • [*] Групове рознесення складних надбавок. Покращено роботу з датами.
 • [*] Рознесення наказiв на премiх. Покращено роботу з датами.
 • [*] Змiна надбавок в вiдсотках. Покращена робота з датами, тепер пропонуються коди тiльки надбавок в вiдсотках.
 • [*] Змiна сумарних надбавок. Покращена робота з датами.
 • [*] Змiна районних надбавок. Покращена робота з датами.
 • [*] Доплата до мiнiмальнох ЗП. Покращена робота з датами.
 • [*] Звiти за перiод. Покращена робота з датами.
 • [*] Премiх вiд сум за попереднiй перiод. Покращена робота з датами.
 • [*] Перерахунок вiдсоткових надбавок за попереднiй перiод. Покращена робота з датами.
 • [*] Розрахунок лiкарняних та вiдряджень. Покращена робота з датами.
 • [*] Рознесення не робочих днiв або прогулiв. Покращена робота з датами.
 • [*] Особова картка. Покращена робота з датами.
 • [*] Постiйнi надбавки. Покращена робота з датами.
 • [*] Покращена робота з датами в мiжрозрахункових розрахунках.

Версiя 8.165 вiд 08/06/2021

 • [*] Виправлено незначнi неточностi.
 • [+] Премiх списком. Додано можливiсть вводити премiх наступним мiсяцем.
 • [*] Покращена робота з датами.
 • [+] Змiна надбавок в вiдсотках з попереднього мiсяця. Врахована змiна окладiв з попереднього мiсяця.
 • [+] Друк зведенох. Додано друк назви реустрiв на перерахування в банки.
 • [+] Розрахунок лiкарняних. Якщо спiвробiтник принiс другий лiкарняний, який у продовженням попереднього, але була перерва мiж закiнченням попереднього i наступним (не вчасно прийшов за продовженням), то додайте прогули на перiод перерви i програма зрозумiу що це продовження лiкарняного.
 • [*] Розрахунок вiдпустки. Виправленi незначнi похибки при розрахунку 21 та 24 - их кодiв за попереднi мiсяцi.
 • [+] Розрахунок вiдпустки. Перiод на карантинi буде враховуватись (не враховуватись) при розрахунку вiдпустки в залежностi вiд налаштування 73 - ого коду (виплати на перiод карантину).
 • [+] Розрахунок вiдпустки. Врахованi премiх за перiод, якi введенi в поточному мiсяцi.
 • [+] Об'уднаний звiт по ПДФО+тСВ. Додано налаштування i об'уднання даних по ПДФО з рiзних пiдсистем.
 • [+] Довiдка по рез-там перерахунку п/податку. Додано налаштування - друкувати чи нi мiсяцi без доходу.

Версiя 8.165 вiд 07/05/2021

 • [*] Виправлено незначнi неточностi.
 • [*] Пошук по табельному номеру. Додано iнформацiю про сумiсництво.
 • [*] Розрахунок лiкарняних. Покращена перевiрка обмежень.
 • [*] Розрахунок вiдрядження. Покращена перевiрка обмежень.
 • [+] Розрахунок вiдрядження. Врахованi виплати за перiод бiльше одного мiсяця.
 • [*] Прискорено друк розрахункового листа по лiкарняним.
 • [+] Розрахунок вiдпусток. Якщо вiдпустка починауться в майбутньому мiсяцi, то робочi днi майбутнього мiсяця до вiдпустки автоматично стають як такi якi не оплачуються.
 • [+] Розрахунок вiдпусток. Врахована ситуацiя, коли спiвробiтник не мав заробiтку.
 • [+] Розроблено формування квартальних звiтiв по ПДФО та тСВ згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв Украхни вiд 15 грудня 2020 року N 773.
 • [+] Додано новий звiт по посадах: Нарахованi суми та кiлькiсть спiвробiтникiв за рiк.
 • [+] Квартальний звiт по ПДФО та тСВ. Зроблено об'уднання з кiлькох окремих станцiй в один звiт (DBF - формат).
 • [+] Квартальний звiт тiльки по ПДФО (4 додаток з загального звiту). Зроблено об'уднання з кiлькох окремих станцiй в один звiт (DBF або XML - формат).
 • [+] Квартальний звiт по ПДФО та тСВ (4 додаток з загального звiту). Додано можливiсть коригувати виплаченi суми.

Версiя 8.164 вiд 09/03/2021

 • [*] Виправлено невеликi похибки.
 • [+] Додано новий пошук "Списком".
 • [*] Виправлена неточнiсть дiлення ПДФО по рахункам за минулий мiсяць при наявностi л/л та 21\24 кодiв.
 • [+] В перерахуваннi в банк ЗП додано введення додаткового рахунку.
 • [+] В алiментах\штрафах додано примiтку.
 • [+] В нарахуваннi премii додано можливiсть нараховувати премiю спiвробiтникам з блокуванням розрахунку.
 • [+] Налаштування розрахунку л/л. Додано можливiсть встановити джерело фiнансування з особовоi картки.
 • [*] Розрахунок вiдпусток. При додаваннi новоi вiдпустки пропонууться ii термiн дii-поточний мiсяць.
 • [+] Додано новий звiт по ПДФО та тСВ, згiдно наказу МФУ ь773 вiд 15/12/2020.
 • [*] Вибiр банкiв для перерахування ЗП. Пропонуються тiльки тi банки, по яким у невиплаченi суми.
 • [+] Друк списку спiвробiтникiв. Додано друк коефiцiунту ставки.

Версiя 8.160 вiд 08/02/2021

 • [*] Покращено вивидення звiтiв.
 • [+] В пошук по табельним номерам додано рядок з пошуком по списку.
 • [*] Покращено введення переказiв ЗП в банк.
 • [+] В алiментах\штрафах додано введення виконавчоi служби.
 • [*] В рознесеннi надбавок як доплата до мiнiмуму додано врахування сум iз разових доплат.
 • [+] Змiна сум авансу з урахуванням окладiв i надбавок. Додано виключення з розгляду деяких надбавок.
 • [+] Рознесення наказiв на премii. Знято обмеження в мереженому варiантi на рознесення по органiзацii не для адмiнiстратора.
 • [+] Рознесення наказiв на премii. При вводi премii за перiод додано можливiсть дiлити ii на робочi днi при розрахунку вiдпусток (Вибрати: Роздiлити на робочi днi).
 • [+] Додано архiв по премiям якi були введенi як тi, що враховуються по робочим дням.
 • [+] Звiт по сумам тСВ. Додано друк внеску.
 • [+] Перегляд результатiв розрахунку. Додано можливiсть перегляду табеля.
 • [+] Рознесення доплати до мiнiмуму. Додано збереження кодiв якими заносити доплату i якi враховувати.
 • [*] Покращено рознесення наказiв на змiну надбавок.
 • [*] При виборi банкiв для формування реустрiв пропонуються тiльки банки по яким у не виданi суми.
 • [*] Уточено розрахунок л/л при кiлькостi вiдпрацьованих мiсяцiв до розрахунку менше 6-ти.
 • [+] Внесено змiни в розрахунок вiдпустки на основi змiн в 100-ту постанову.
 • [+] В причини звiльнення додано причину : ст.36 п.9 КЗпПУ Змiна пiдпорядкування.
 • [+] Для звiту по ПДФО додано можливiсть вводу мiсяця нарахування сум для не спiвробiтникiв.
 • [+] Додано звiт-перевiрка використання пiльг iнвалiдами i не iнвалiдами.
 • [+] В особовiй картцi додано перерахунок надбавок з попереднiх мiсяцiв.
 • [+] Тестування результатiв розрахунку. Додано перевiрку на те що у дата звiльнення в поточному мiсяцi, а розрахунку не було.
 • [+] Додано архiв по премiям, якi були введенi як тi що враховуються по робочим дням.
Copyright © 1999-2021 Basis Software Ltd. All rights reserved.
Добавить в Google новости законодательства Добавить в Google новости по программам
Rambler's Top100 Каталог фирм Hot Line named by iName.com.ua